[ΕΓΕΡΣΙΣ2] Ζητούνται φύλακες για το Μουσείο Ακρόπολης

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, λόγω εποχικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, εγκρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 περ. 2 περ. ιε΄ του Ν. 2190/1994, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η...
οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Μουσείου Ακρόπολης (κτήριο Βάιλερ (Weiler), οδός Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα, Τ.Κ. 11742), με αναγραφόμενο θέμα της αίτησης: «Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο Μουσείο Ακρόπολης», έως και την 4η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη.

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων στις προαναφερόμενες στην ανακοίνωση ειδικότητες κι ο καθορισμός των ωραρίων θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου κατά την εγκατάστασή τους. Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γεωργία Λυμπεροπούλου (τηλ. επικοινωνίας 210 9225864).


--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 7/02/2012 11:45:00 μμ