[ΕΓΕΡΣΙΣ2] Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Στην πρόσληψη συνολικά 17 ατόμων θα προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του δήμου.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση του δημάρχου αναγράφονται τα εξής:

«Ο Δήμαρχος Αγίου Νικόλαου έχοντας υπ' όψιν:

1) τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

2) την αριθμ. 105/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 590/2012 απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας...
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων

3) την αριθμ. 259/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 888/2012 απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων γνωστοποιεί την πρόσληψη δύο (2) τεχνιτών ηλεκτρολόγων, ενός (1) μηχανοτεχνίτη, ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων και δέκα τριών (13) εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για τις ανάγκες τη υπηρεσίας καθαριότητας».


--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 8/16/2012 03:30:00 π.μ.